Seznam številk >


Revijo Socialna pedagogika izdaja Združenje za socialno pedagogiko. Revija izhaja četrtletno. Vse izdajateljske pravice so pridržane.

Podpora: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 

ISSN 1408-2942Citiranje in reference

  1. Od leta 1999 dalje v reviji Socialna pedagogika upoštevamo pri citiranju, označevanju referenc in pripravi seznama literature stil APA. Literatura naj bo razvrščena po abecednem redu priimkov avtorjev oziroma urednikov (oz. naslovov publikacij, kjer avtorji ali uredniki niso navedeni). Prosimo vas, da citirate iz originalnih virov. Če ti niso dostopni, lahko izjemoma uporabite posredno citiranje. Če v knjigi Dekleve iz leta 2009 navajate nekaj, kar je napisala Razpotnikova leta 2003, storite to tako: Razpotnik (2003, v Dekleva, 2009). Upoštevajte navodila za citiranje po standardu APA.
  2. Vključevanje reference v tekst naj bo označeno na enega od dveh načinov. Če gre za dobesedno navajanje (citiranje), naj bo navedek označen z narekovaji (npr. »To je dobesedni navedek.«), v oklepaju pa napisan priimek avtorja, letnica izdaje citiranega dela in stran citata, npr. (Miller, 1992.).
  3. Avtorjem priporočamo, da ne uporabljajo opomb pod črto.

Pri sklicih in oblikovanju seznama literature obvezno upoštevajte naslednja navodila.

Prispevke pošljite na naslov:

Uredništvo revije Socialna pedagogika
Združenje za socialno pedagogiko
Kardeljeva pl. 16
1000 Ljubljana
ali na e-pošto: matej.sande(at)guest.arnes.si